Duyurular | Çatalağzı Belediye Başkanlığı
Bugün 28 Şubat Cuma
Bölüm :

Duyurular

2018 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

2018/37 NOLU KARAR

Gündemin 3. maddesinde yer alan Başkanlık Makamından havale olunan, Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih ve 2049 sayılı, 2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gün ve Saatinin Tespit edilmesi hakkındaki yazısı okundu;

Yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 sayılı Kanunun 20. maddesinin birinci fıkrası gereğince, 2019 Yılı Ocak ayı Meclis Toplantısının 02.01.2019 Çarşamba günü saat 15:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

2018/38 NOLU KARAR

Gündemin 4. maddesinde yer alan Başkanlık Makamından havale olunan, İmar ve Şehirçilik Müdürlüğünün 23/11/2018 tarih ve 2024 sayılı, Trafo Yeri Plan Tadilatı hakkındaki yazısı okundu;

Müzekkerede ;

Başkent Elektrik dağıtım A.Ş. nin 22.11.2018 tarih ve 2018-548 sayılı yazılarında Çatalağzı Beldesi elektrik şebekesinin iyileştirilmesi ve imar planlarında yer almayan trafo alanlarının imar planlarına işlenebilmesi için yazı ekinde sunulan, Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Çatalağzı tapulaması 233 ada, 46 parsel numarasında kayıtlı, 108.93 m? miktarlı ve 1/1000 ölçekli uyguma imar planlarımızdan F27b-03b-la paftasında park alanı içinde kalan taşınmazımızın 40 m? lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesine ilişkin plan tadilat önerisinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan görüşmeler neticesinde ; ,

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin şehir elektriğinin kesintisiz bir şekilde, daha sağlıklı ve kaliteli dağıtımını sağlamak amacıyla mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda yer almayan trafo alanı için ATILIM HARİTA MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.nin hazırlamış olduğu trafo alanı plan tadilat önerisinin Beldemiz Hacıoğlu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait 233 ada, 46 parsel numarasında kayıtlı taşınmazımız üzerinde kaldığı, 108.93 m? miktarlı taşınmazımızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızdan F27b-03b- la paftasında park alanı olarak planlı alan içinde olduğu ve imar yönünden incelendiğinde tek başına fayda sağlamayacağı görülmüştür.

Bu nedenle artan elektrik ihtiyacının kesintisiz ve daha sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için taşınmazımızın 40 m” lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesine, plan tadilat önerisinin “Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik” in 16,17 ve 18. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlendiği görüldüğünden 3194 sayılı imar kanunu 8. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/c maddesi gereği hazırlanan plan tadilat önerisinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

(Ret oyu veren Meclis Üyeleri: Hasan DURMUŞ – Adem COROZ) 2018/39 NOLU KARAR

Fen İşleri Müdürlüğünün 05.12.2018 tarih ve 2108 sayılı gündemdiışı Başkanlık Makamından Belediye Meclisine havale olunan, Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan dere islahı ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü’ nün “Zonguldak Kilimli İlçesi Çatalağzı eldesinde Cumayanı Mağara kaynağından gelen Cumayanı deresinin (Sarıdere) tanzin ve temizliği” işi kapsamında dere yatağı islahı için gerekli olan taşınmaz alanlarının tahsisi, dere yatağı üzerindeki ağaçların temizliği ve gerekli sevis yolunun açılması ile ilgili yazılarının

görüşülmesinde;

Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan ve Devlet Su İşleri Müdürlüğünce “Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi Cumayanı Mahallesi Cumayanı Deresi (Sarıdere) tanzim ve temizliği” işi kapsamında yapılacak olan ve bu güzergahta bulunan ve istimlaki icap eden arsa, arazi, tarla, bağ, bahçe, ev vs. gibi bilumum gayrı menkulleri istimlak edecek veya uygulamaları ile çözecektir. DSİ’den hiçbir suretle istimlak veya su borusu vs. verilecek zararlarda, zarar-Ziyan tazminatı gibi herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Halktan böyle bir talep vaki olduğu takdirde bunların bedeli Belediye alacağı Kamu yararı kararına istinaden Belediye tarafından karşılanacak ve kamulaştırma Belediye tarafından yapılıp çözüme kavuşturulacaktır. Bu tür taleplerde muhatap DSİ değil Belediye ait olacağı konularını içeren protokolün Devlet su işleri ile Kurumumuz arasında yapılmasına konu ile ilgili yapılacak her türlü anlaşma ve protokol imzalanması için Belediye adına Belediye Başkanının yetkilendirilmesine oy birliği karar verildi.

2018/40 NOLU KARAR

Gündem dışı Başkanlık Makamından Havale olan Zabıta Amirliğinin 05.12.2018 tarih ve 2117 sayılı İçkili Yer Bölgesi Güncelleme ve Tespiti konulu yazısı okundu.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Beldemiz Kırımsa mahallesi Şeftali sokak Kümeevleri Ayiçi mahallesi Yol ayrımından Muammer ÇOLAK’aait yığma kagir bina (dahil) 1 no’ya kadar olan bölgenin İçkili yer bölgesi olarak tespit edilmesine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Meclisince oy birliği ile kabulüne, gereği için kararın bir nüshasının Zabıta Amirliği’ne gönderilmesine karar verildi.

-Karar metinleri Belediyemizin İlan Tahtasında yer almaktadır.

ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 05/11/2014 TARİHLİ

MECLİS KARARLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR…

ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 25/06/2014 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR…

T.C.
ÇATALAGZI BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar No 35
Karar Tarihi : 25.06.2014
:
Karar Konusu :Okul Yeri Arsası Devri
Birlesim No : 9
:
Oturum No : 1
MECLISI TESKIL EDEN ÜYELER
Adnan AKGÜN
KATILDI
Meclis Baskanı
Muhittin KARAYAVUZ
KATILDI
Üye

Senol ÇORAK
KATILDI
Üye
Taner GÜNGÖR
KATILDI
Üye
Birol DEMIRCI
KATILDI
Üye
Varol ERGEN
KATILDI
Üye
Cemile AYDIN
KATILDI
Üye
Sinasi SARI
KATILDI
Üye
Adem COROZ
KATILDI
Üye
Hasan DURMUS
KATILDI
Üye

————————————————-

                       Başkanlık Makamından havale olunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/06/2014 tarih ve 251-13 sayılı okul yeri arsası devri hakkındaki yazısı okundu.

T.C. Zonguldak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20/05/2014 tarih ve 1984055 sayılı yazılarında Hayırsever Eren Enerji tarafından yaptırılan Çatalağzı Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi binasının yapıldığı, mülkiyeti  Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait Çatalağzı tapulaması 5142 parsel numarasına kayıtlı 10.715,00  m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazımızı Milli Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz devrini  talep etmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

T.C. Zonguldak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20/05/2014 tarihli  yazılarında  Eren Enerji tarafından yaptırılan Çatalağzı Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi binasının yapıldığı, mülkiyeti  Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait 5142 parsel numarasına kayıtlı 10.715,00  m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazımızın  Milli Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz devrinin yapılması talep edilmiş, söz konusu talep Belediye Meclisimizce incelenerek 5142 parsel numarasına kayıtlı 10.715,00  m2 arsa vasıflı taşınmazımızın  bedelsiz olarak değil, bedeli mukabilinde devredilmesine  5393 sayılı Kanun un  18/e  maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Adnan AKGÜN                                       Birol DEMİRCİ                               Şenol ÇORAK                                                                                                      Belediye Başkanı                                  Divan Katibi                                    Divan Katibi

Meclis Başkanı

————————————————————————-

 

T.C.
ÇATALAGZI BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar No 36
Karar Tarihi : 25.06.2014
:
Karar Konusu :Ödenek Aktarılması
Birlesim No : 9
:
Oturum No : 1
MECLISI TESKIL EDEN ÜYELER
Adnan AKGÜN
KATILDI
Meclis Baskanı
Muhittin KARAYAVUZ
KATILDI
Üye

Senol ÇORAK
KATILDI
Üye
Taner GÜNGÖR
KATILDI
Üye
Birol DEMIRCI
KATILDI
Üye
Varol ERGEN
KATILDI
Üye
Cemile AYDIN

KATILDI
Üye
Sinasi SARI
KATILDI
Üye
Adem COROZ
KATILDI
Üye
Hasan DURMUS
KATILDI
Üye

Belediye Meclisimizin 04/06/2014 tarih ve 34 sayılı kararı ile kurulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/06/2014 tarih ve 20 sayılı yazılarına istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen Başkanlık Makamından Havaleli 20/06/2014 tarih ve 517/1210 sayılı yazıları okundu.

Yeni kurulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 2014 yılı bütçesi oluşturulması için Fen İşleri Bütçe ödeneklerinden 361.000,00 TL ödeneğin Yurtiçi Geçici Görev Yollukları, Harita Yapım ve Alım Giderleri, Harita Alımları ve Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri tertiplerine aktrılması gerekmektedir denildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Yeni kurulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ödenek aktarılmasına  Biriminden geldiği şekli ve miktarı ile  kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği oybirliği ile karar verildi.

Adnan AKGÜN                                       Birol DEMİRCİ                               Şenol ÇORAK                                                                                                      Belediye Başkanı                              Divan Katibi                                    Divan Katibi

Meclis Başkanı

—————————————————————————-

T.C.
ÇATALAGZI BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar No 37
Karar Tarihi : 25.06.2014
:
Karar Konusu :Norm Kadro Çalışması
Birlesim No : 9
:
Oturum No : 1
MECLISI TESKIL EDEN ÜYELER
Adnan AKGÜN
KATILDI
Meclis Baskanı
Muhittin KARAYAVUZ
KATILDI
Üye

Senol ÇORAK
KATILDI
Üye
Taner GÜNGÖR
KATILDI
Üye
Birol DEMIRCI
KATILDI
Üye
Varol ERGEN
KATILDI

Üye
Cemile AYDIN

KATILDI
Üye
Sinasi SARI
KATILDI
Üye
Adem COROZ
KATILDI
Üye
Hasan DURMUS
KATILDI
Üye

Başkanlık Makamından Havaleli 19/06/2014 Tarih ve 301.01/1207 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı okundu. Bahse konu yazı ile 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte” Belediyemizin yer aldığı D5 grubunun işçi kadro sayısına 3 adet, memur kadro sayısına ise 5 adet memur kadrosu ilave edilmiş olup işçi norm kadro standardı 34’e, memur norm kadro standardı ise 67’ye yükseltilmiştir. Halen dolu memur kadro sayısı 46, dolu işçi kadro sayısı ise 42 adettir. İşçi kadro sayısının norm kadro standardının üzerinde olması nedeniyle işçi kadroları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır denildi

Bu nedenle yalnızca sayı itibariyle artış olan ekli I sayılı cetvelde belirtilen memur kadrolarıyla ilgili düzenleme yapma gereği doğmuş olup 5 adet Memur kadro ihdasının yapılması gerekmektedir, denildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemiz yeni Norm Kadrosu biriminden geldiği şekli ile  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) bendi gereğince oy birliği ile kabül edildi.

Adnan AKGÜN                                       Birol DEMİRCİ                               Şenol ÇORAK                                                                                                      Belediye Başkanı                               Divan Katibi                                    Divan Katibi

Meclis Başkanı

————————————————————–

T.C.
ÇATALAGZI BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar No 38
Karar Tarihi : 25.06.2014
:
Karar Konusu :Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Birlesim No : 9
:
Oturum No : 1
MECLISI TESKIL EDEN ÜYELER
Adnan AKGÜN
KATILDI
Meclis Baskanı
Muhittin KARAYAVUZ
KATILDI
Üye

Senol ÇORAK
KATILDI
Üye
Taner GÜNGÖR
KATILDI
Üye
Birol DEMIRCI
KATILDI
Üye
Varol ERGEN
KATILDI

Üye

Belediye Başkanlığından Havaleli 19/06/2014 tarih ve 301.01/1206 sayılı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün yazıları okundu.

Çatalağzı Belediye personeline ait Sicil Amirleri ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 112. ve 121. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Devlet memurları sicil Yönetmeliği nin 11. maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 134 ncü maddesi uyarınca kabul edilen Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 16 ncı maddesi gereğince ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.03.2006 tarih ve 80655 sayılı yazıları gereği, yönetmelik taslakları ile eki çizelgelerine göre düzenlenmiş uygulamaya konulmuştu, denildi.

Ancak 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığı için 2011 yılından başlamak üzere devlet memurları için sicil raporu doldurulmayacaktır, dolayıyla da Sicil Amirleri yönetmeliğinin bir işlevi kalmamıştır denilerek ilave yapıldı.

Bunun yanında 04/06/2014 tarih ve 34 sayılı Belediye Meclisi kararı ile yeni bir Müdürlük (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) kurulduğundan yönetmelik üzerinde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur denildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde

Çatalağzı Belediye personeline ait Disiplin Amirleri Yönetmeliğine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile daha önceki yönetmelikte bulunmayan Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosu eklenerek gerekli düzenlemeler yapıldı.

Disiplin Amirleri Yönetmeliği Biriminden geldiği şekli ile  Belediyemiz Meclisince  oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

Adnan AKGÜN                                       Birol DEMİRCİ                               Şenol ÇORAK                                                                                                       Belediye Başkanı                             Divan Katibi                                    Divan Katibi

Meclis Başkanı

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04/06/2014 TARİHLİ

MECLİS KARARLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR…

T.C.
ÇATALAGZI BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar No 31
Karar Tarihi : 04.06.2014
:
Karar Konusu 2014 Yılı Agustos ayı Meclis Toplantısı gün ve saatinin Tespiti
Birlesim No : 8
:
Oturum No : 1
MECLISI TESKIL EDEN ÜYELER
Adnan AKGÜN
KATILDI
Meclis Baskanı
Muhittin KARAYAVUZ
KATILDI
Üye
Senol ÇORAK
KATILDI
Üye
Taner GÜNGÖR
KATILDI
Üye
Birol DEMIRCI
KATILDI
Üye
Varol ERGEN
KATILDI
Üye
Cemile AYDIN
KATILDI
Üye
Sinasi SARI
KATILDI
Üye
Adem COROZ
KATILDI
Üye
Hasan DURMUS
KATILDI
Üye

 

Gündemin 4. maddesinde yer alan Başkanlık Makamından havale olunan,Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/05/2014 tarih ve 1000 sayılı, 2014 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gün ve Saatinin Tespit edilmesi hakkındaki yazısı okundu;
Yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 sayılı Kanunun 20.maddesinin birinci fıkrası gereğince, 2014 Yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısının 06.08.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Adnan AKGÜN                                  Birol DEMİRCİ                    Şenol ÇORAK Belediye Başkanı                             Divan Katibi                             Divan Katibi
Meclis Başkanı

———————————————–

 

T.C.
ÇATALAGZI BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar No 32
Karar Tarihi : 04.06.2014
:
Karar Konusu 2013  Yılı Hesap ve İşlemlerin İncelenmesi İle İlgili Komisyon Raporu
Birlesim No : 8

Oturum No : 1
MECLISI TESKIL EDEN ÜYELER
Adnan AKGÜN
KATILDI
Meclis Baskanı
Muhittin KARAYAVUZ
KATILDI
Üye
Senol ÇORAK
KATILDI
Üye
Taner GÜNGÖR
KATILDI
Üye
Birol DEMIRCI
KATILDI
Üye
Varol ERGEN
KATILDI
Üye

Cemile AYDIN
KATILDI
Üye
Sinasi SARI
KATILDI
Üye
Adem COROZ
KATILDI
Üye
Hasan DURMUS
KATILDI
Üye

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Haziran ayı toplantısının ilk birleşiminde;

Gündemin 5. maddesinde yer alan Başkanlık Makamından havale olunan; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.05.2014 tarih ve 1006 sayılı Komisyon Raporu ile ilgili yazısı okundu.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 29 sayılı kararı ile oluşturulan Araştırma Komisyonu, Belediyemizin 2013 Mali yılına ait Gelir ve Gider denetimi yaparak, 2013 Mali yılına ait Gelir ve Gider denetimi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

Adnan AKGÜN                                  Birol DEMİRCİ                    Şenol ÇORAK Belediye Başkanı                             Divan Katibi                             Divan Katibi
Meclis Başkanı

——————————————-

T.C.
ÇATALAGZI BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar No 33
Karar Tarihi : 04.06.2014
:
Karar Konusu:  Norm Fazlası Boş İşçi Kadrosu İptali
Birlesim No : 8

Oturum No : 1

MECLISI TESKIL EDEN ÜYELER
Adnan AKGÜN
KATILDI
Meclis Baskanı
Muhittin KARAYAVUZ
KATILDI
Üye
Senol ÇORAK
KATILDI
Üye
Taner GÜNGÖR
KATILDI
Üye
Birol DEMIRCI
KATILDI
Üye
Varol ERGEN
KATILDI
Üye

Cemile AYDIN
KATILDI
Üye
Sinasi SARI
KATILDI
Üye
Adem COROZ
KATILDI
Üye
Hasan DURMUS
KATILDI
Üye

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca yapılan Haziran ayı olağan Meclis toplantısının 1.inci birleşiminde;
Gündemin 6. maddesi yer alan, Başkanlık Makamından havale olunan, Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/05/2014 tarih ve 981 sayılı şoför kadro iptali hakkındaki yazısı okundu.

Yapılan görüşme sonunda;

22/02/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan cetvellere göre D-5 grubunda yer almakta olup 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarında değişiklik yapılarak işçi norm kadro sayısı 34’e yükseltilmiştir. Halen dolu daimi işçi kadromuz ise 43’tür.
Anılan Yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrasında;” Sürekli işçi kadrolarını, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Kadro Kütüklerinden (II) Sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş sürekli işçi kadrolarını iptal etmeye meclis yetkilidir.” denildiğinden sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan ve Emeklilik nedeniyle 1(bir) adet “şoför” kadrosunun adı geçen Yönetmeliğin 13.maddesi gereğince iptali ile ilgili teklifin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.

Adnan AKGÜN                                  Birol DEMİRCİ                    Şenol ÇORAK Belediye Başkanı                             Divan Katibi                             Divan Katibi
Meclis Başkanı

———————————–

 

T.C.
ÇATALAGZI BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar No 34
Karar Tarihi : 04.06.2014
:
Karar Konusu:  Belediye Teşkilat Yapısı ve Birimlerin Çalışma Yönetmeliği
Birlesim No : 8

Oturum No : 1

 

MECLISI TESKIL EDEN ÜYELER
Adnan AKGÜN
KATILDI
Meclis Baskanı
Muhittin KARAYAVUZ
KATILDI
Üye
Senol ÇORAK
KATILDI
Üye
Taner GÜNGÖR
KATILDI
Üye
Birol DEMIRCI
KATILDI
Üye

Varol ERGEN
KATILDI
Üye

Cemile AYDIN
KATILDI
Üye
Sinasi SARI
KATILDI
Üye
Adem COROZ
KATILDI
Üye
Hasan DURMUS
KATILDI
Üye

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca yapılan Haziran ayı olağan Meclis toplantısının 1.inci birleşiminde;
Gündemin 7. maddesi yer alan, Başkanlık Makamından havale olunan, Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/05/2014 tarih ve 1063 sayılı belediye teşkilat yapısı ve birimlerin görev ve çalışma yönetmeliğinin uygulamaya konulması için mecliste görüşülüp karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisimize havalesini olurlarınıza arz ederim . demekle bahse konu yazı okundu;

Belediyemiz Hizmetlerinin yürütümünde hali hazırda Belediyemiz teşkilatı aşağıda yazılı birimlerden oluşmaktadır.
1- Yazı İşleri Müdürlüğü
2- Mali Hizmetler Müdürlüğü
3- Fen İşleri Müdürlüğü
4- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6- Belediye Veterinerliği,
7- Zabıta Amirliği,
8- İtfaiye Amirliği

5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesinde yer alan “ Belediye Teşkilatı norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetleri, Fen İşleri ve Zabıta Birimlerinden oluşur.
Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclis Kararıyla olur.” hükümleri gereğince hizmetlerinin yürütümü ile ilgili Belediye Teşkilatımızın yazımız ekinde sunulan Birimlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen şekilde yeniden oluşturulması için gereğine müsaadelerinizi arz ederim. denilmekle gereği görüşüldü.

Yapılan görüşme neticesinde;
5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz Hizmetlerinin Yönetimi ile ilgili Teşkilatının oluşturulması için hizmet birimlerinin tespitine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün yukarıda yazılı müzekkeresinde belirtilen hususların yapılan müzakeresi neticesinde;
Belediyemiz Hizmetlerinin Yönetimi ile ilgili Teşkilatının;
1- Yazı İşleri Müdürlüğü
2- Mali Hizmetler Müdürlüğü
3- Fen İşleri Müdürlüğü
4- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7- Belediye Veterinerliği,
8- Zabıta Amirliği,
9- İtfaiye Amirliği ,
birimlerinden oluşmasının tespit ve kabulüne, Belediyemiz Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin biriminden geldiği şekliyle kabulüne 5393 sayılı Kanun un 48 ve 18/m maddeleri gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Adnan AKGÜN                                  Birol DEMİRCİ                    Şenol ÇORAK Belediye Başkanı                             Divan Katibi                             Divan Katibi
Meclis Başkanı

 

 

 

******************************************************

T.C.

ZONGULDAK İLİ

ÇATALAĞZI BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi           :09.11.2012

Birleşim No           :17

Oturum No            :1

Karar No   :68

Karar Konusu        :2013 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Mehmet ALİM  Dursunali UZUN  Adem BAKIR  Selami COROZOĞLU

KATILDI         KATILDI           KATILDI        KATILDI

Hasan DURMUŞ   Yunus Lütfi ÇOBAN   Tuncay SARI

                         KATILDI           KATILDI              KATILDI

        Mustafa BAYRAM    Hüseyin PALABAŞ

            KATILDI              KATILDI

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca yapılan Kasım ayı Meclis toplantısının 2. birleşiminde;

Gündemin 4. maddesinde bulunan ve Belediye Meclisinin 01/11/2012 tarih ve 64 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunan 2013 Mali Yılı Bütçe tasarısı ile izleyen iki yılın (2014–2015) bütçe tahminleri cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan görüşme neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. Maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre Mali Hizmetler Birimince hazırlanan 2013 Mali yılı bütçe tasarısı 17.449.921,95.- Lira gelir,  17.449.921,95.- Lira gider olarak tahmin ve teklif edilerek, izleyen iki yıla ait gelir ve gider cetvelleri ile birlikte Belediyemiz Encümenine sunulmuş olduğu görülmekle, Encümen’ce alınan 24/09/2012 tarih ve 30 sayılı karar ile 2013 yılı gelir ve gider bütçesinin 17.449.921,95 Lira olarak aynen kabul edildiğine dair Meclisimize görüş bildirilmiştir.

Yapılan incelemede bütçe tasarısına ekli (A) ve (B)  işaretli gelir ve gider bütçe cetvellerinin analitik bütçe sistemine uygun olarak kodlandığı, bütçe Kararnamesi ve bütçe tasarısına ekli cetvellerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine ve örneklerine uygun olarak hazırlandığı, bütçe tasarısına ekli cetvellerden Örnek 16 numaralı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinin gelir ve gider denkliği sağlanmış olmasından dolayı boş olarak ekte sunulduğu görülmüştür.

 

2013 Mali Yılı Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 22 ve 62. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe veMuhasebeYönetmeliği’nin29.maddeleri hükümlerine göre;

13 maddeden ibaret olan bütçe kararnamesinin ad okumak suretiyle yapılan oylaması neticesinde;(Katılım 10)

Madde 1 – Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 17.449.921,95- Liralık ödenek verilmiştir. (O.B. Kabul)

Madde 2 – Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 17.449.921,95- Lira olarak tahmin edilmiştir. (O.B. Kabul)

Madde 3 – 2013 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. (O.B. Kabul)

 

 

 

Madde 4 – Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. (O.B. Kabul)

Madde 5 – (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. (O.B. Kabul)

Madde 6 – 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir. (O.B. Kabul)

Madde 7 – Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1- Bütçe kararnamesi (Örnek-21).

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14).

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek-15).

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16).

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17).

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Cetveli (Örnek-8).

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cet. (Örnek-20).

10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21).

11- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22).

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23).

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24).

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25).

15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26).

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

17- Finansman Programı (Örnek-28).

Madde 8 – Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen zamanlarda, 2464 Sayılı Yasanın mükerrer 44. maddesi gereğince alınan Çevre Temizlik Vergisi meskenlerden; her ay kullanılan sudan metreküp başına Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek miktar üzerinden, iş yerlerinden ise Maliye Bakanlığı’nca her yıl belirlenen tarife üzerinden Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte tahsil edilir. Emlak Vergileri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda belirtildiği zamanlarda, İlan ve Reklam Vergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte, resim ve harçlar tahakkuk ettiği an peşin, su ücretleri ücret tarifesinde belirlenen zamanlarda tahsil edilir. (O.B. Kabul)

Madde 9 –  Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere günlük brüt 55,00 Lira huzur hakkı ödenir. (O.B. Kabul)

Madde 10 – Belediyeye ait gayrimenkullerin üç yıldan fazla süreyle (on yılı geçmemek üzere)  kiraya verilmesinde başkaca bir izne gerek olmaksızın Belediye Encümeni yetkilidir. (O.B. Kabul)

Madde 11- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri kamuya tahsis edilmiş olup haczedilemez. (O.B. Kabul)

Madde 12 – Bu kararname Hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer. (O.B. Kabul)

Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.(O.B. Kabul)

(Meclis Başkanı Mehmet ALİM, Meclis Üyeleri Dursunali UZUN, Adem BAKIR, Hasan DURMUŞ, Selami COROZOĞLU, Yunus Lütfi ÇOBAN, Tuncay SARI, Mustafa BAYRAM, Hüseyin PALABAŞ ve Gültekin DEMİREL, Kabul oyu kullanmışlardır.)

 

 

17.449.921,95– TL’den ibaret 2013 yılı gider bütçesinin, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde;

KODU AÇIKLAMA TL,krş.

Oylama (katılım 10)

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

6.405.376,49

10 Evet, O.B.Kabul
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.039.684,12

10 Evet, O.B.Kabul
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

9.628.124,83

10 Evet,O.B.Kabul
08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

376.736,51

10 Evet, O.B.Kabul

        

(Meclis Başkanı Mehmet ALİM, Meclis Üyeleri Dursunali UZUN, Adem BAKIR, Hasan DURMUŞ, Selami COROZOĞLU, Yunus Lütfi ÇOBAN, Tuncay SARI, Mustafa BAYRAM, Hüseyin PALABAŞ ve Gültekin DEMİREL, Kabul oyu kullanmışlardır.)

17.449.921,95.– TL’den ibaret 2013 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ad okumak suretiyle yapılan oylama neticesinde;

KODU 01 AÇIKLAMA Vergi gelirleri TL,krş. 

5.304.860,00

Oylama (katılım 10)10 Evet, O.B.Kabul

03Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

4.778.300,00

10 Evet, O.B.Kabul

04Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

957.600,00

10 Evet, O.B.Kabul

05Diğer gelirler

6.406.906,95

10 Evet, O.B.Kabul

06Sermaye gelirleri

8.910,00

10 Evet, O.B.Kabul

09Red ve iadeler (-)

-6.655,00

10 Evet, O.B.Kabul

(Meclis Başkanı Mehmet ALİM, Meclis Üyeleri Dursunali UZUN, Adem BAKIR, Hasan DURMUŞ, Selami COROZOĞLU, Yunus Lütfi ÇOBAN, Tuncay SARI, Mustafa BAYRAM, Hüseyin PALABAŞ ve Gültekin DEMİREL, Kabul oyu kullanmışlardır.)
2013 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi üzerinden yapılan oylama neticesinde;

KODU

AÇIKLAMA

TL,krş

Oylama (katılım 10)

01

İç borçlanma

0,00

10 Evet, O.B.Kabul

   

(Meclis Başkanı Mehmet ALİM, Meclis Üyeleri DursunAli UZUN, Adem BAKIR, Hasan DURMUŞ, Selami COROZOĞLU, Yunus Lütfi ÇOBAN, Tuncay SARI, Mustafa BAYRAM, Hüseyin PALABAŞ ve Gültekin DEMİREL, Kabul oyu kullanmışlardır.)

2013 yılı ayrıntılı harcama programı 3 aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden I. düzeyde yapılan oylama neticesinde;

KODU MİKTAR ORAN (%) Oylama (katılım 10)
1. Üç aylık

4.362.480,48

25 10 Evet, O.B.Kabul
2. Üç aylık

4.362.480,48

25 10 Evet, O.B.Kabul
3. Üç aylık

4.362.480,48

25 10 Evet, O.B.Kabul
4. Üç aylık

4.362.480,48

25 10 Evet, O.B.Kabul

 

(Meclis Başkanı Mehmet ALİM, Meclis Üyeleri DursunAli UZUN, Adem BAKIR, Hasan DURMUŞ, Selami COROZOĞLU, Yunus Lütfi ÇOBAN, Mustafa BAYRAM, Hüseyin PALABAŞ ve Gültekin DEMİREL, Kabul oyu kullanmışlardır.)

 

2013 yılı finansman programının 3 aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden I.düzey de yapılan oylama neticesinde:

KODU MİKTAR ORAN % Oylama (katılım 10)
1. Üç aylık

4.362.480,48

25 10 Evet, O.B.Kabul
2. Üç aylık

4.362.480,48

25 10 Evet, O.B.Kabul
3. Üç aylık

4.362.480,48

25 10 Evet, O.B.Kabul
4. Üç aylık

4.362.480,48

25 10 Evet, O.B.Kabul

 

(Meclis Başkanı Mehmet ALİM, Meclis Üyeleri Dursunali UZUN, Adem BAKIR, Hasan DURMUŞ, Selami COROZOĞLU, Yunus Lütfi ÇOBAN, Tuncay SARI, Mustafa BAYRAM, Hüseyin PALABAŞ ve Gültekin DEMİREL, Kabul oyu kullanmışlardır.)

 

Çatalağzı Belediyesinin 2013 Yılı Bütçesinin 17.449.921,95.-TL olarak komisyondan geldiği şekliyle  kabulüne, gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

           Mehmet ALİM                     Selami COROZOĞLU        Tuncay SARI

           Meclis Başkanı                     Divan Katibi                             Divan Katibi

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

T.C.

ZONGULDAK İLİ

ÇATALAĞZI BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi          :09.11.2012

Birleşim No           :17

Oturum No            :1

Karar No   :69

Karar Konusu        :ÖN ÖDEMELİ AKILLI SU SAYAÇLARI

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 Mehmet ALİM   Dursunali UZUN  Adem BAKIR  Selami COROZOĞLU   KATILDI         KATILDI           KATILDI        KATILDI

Hasan DURMUŞ   Yunus Lütfi ÇOBAN   Tuncay SARI

KATILDI           KATILDI              KATILDI

 

Mustafa BAYRAM    Hüseyin PALABAŞ

KATILDI              KATILDI

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca yapılan Kasım ayı Meclis toplantısın 2. birleşiminde;

Gündemin 6. maddesinde bulunan ve Belediye Meclisinin 01.11.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunan Ön Ödemeli Su Sayaçları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

 

Yapılan görüşme neticesinde;

 

Ülkemizin çeşitli il, ilçe ve beldelerinde hızla artmakta olan ön ödemeli, akıllı kartlı, elektronik içme suyu sayaç sisteminin başarı ile uygulandığı tespit edilmiştir. Söz konusu sistem etkin kaynak kullanımı, su tasarrufu, tahsilat kolaylığı, etkin denetim, insan kaynaklı hataların sıfırlanması, tahakkuk ile tahsilat arasındaki kaybın ortadan kalkması, tahsilatın maksimuma ulaşması, ev sahibi-kiracı sürtüşmesinin sonlandırılması, zaman, personel, makine, teçhizat, kırtasiye tasarrufunun sağlanması ve istismarların ortadan kalkması gibi belediyemize büyük fayda sağlayacağı ortadadır. Bu doğrultuda belediyemizin de ön ödemeli su sayaç sistemine geçmesine;

07.08.2008 tarihli 26960 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2004/22/AT MI-001 Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak AT TİP ONAY Ya da MID belgesi ile ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 kalite belgelerine sahip olan, ön ödemeli su sayacı satan firmaların bilgisayar yazılım ve programlarını, kredi yükleme ünitelerini bedelsiz olarak belediyemize kurarak, hibe etmeleri, abonelerin kolayca ulaşabilecekleri bir yerde satış ve servis ofisi açmaları, yada sayaç satışlarını bayileri aracılığı ile yapmaları şartı ile abonelerin bu sayaçları kullanmalarına izin verilmesine,

Bu nedenle;

 1– 01.01.2013 tarihinden itibaren tüm yeni su abonelerinin ön ödemeli akıllı sayaç kullanmalarının zorunlu tutulmasına,

2– Kendi isteği ile ön ödemeli akıllı sayaca geçmek isteyen eski abonelerden ve yeni abonelerden depozito (güvence)    bedeli alınmamasına,

3– Mekanik sayaç sisteminden ön ödemeli ve akıllı sayaç sistemine geçenlere depozito bedellerinin iadesine,

4– Ön ödemeli ve akıllı sayaç kullanan mesken ve ticarethane abonelerine bulunduğu tarifeden % 20 iskonto yapılmasına,

Meclisimizin 09.11.2012 tarihli toplantısında  oy çokluğu ile kabulüne ve gereği için kararın 1(bir) nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

 

Mehmet ALİM        Selami COROZOĞLU           Tuncay SARI

         Meclis Başkanı            Divan Katibİ                    Divan Katibi

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

T.C.

ZONGULDAK İLİ

ÇATALAĞZI BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi          :15.11.2012

Birleşim No           :20

Oturum No            :1

Karar No   :70

Karar Konusu        :2013 YILI GELİR VE ÜCRET TARİFELERİ

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

    Mehmet ALİM    Dursunali UZUN   Adem BAKIR    Selami COROZOĞLU        KATILDI         KATILDI           KATILDI           KATILDI

Hasan DURMUŞ   Tuncay SARI   Mustafa  BAYRAM

KATILDI            KATILDI      KATILDI

Hüseyin PALABAŞ

KATILDI

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca yapılan Kasım ayı olağan Meclis toplantısında Başkanlık Makamından havale olunan Gündem dışı bulunan ve Belediye Meclisinin 01.11.2012 tarih ve 65 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen  2013 yılı Gelir ve Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

       Yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemizin 2013 mali yılı bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96/B ve 97 nci maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 59. maddesi hükümleri gereğince günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak düzenlenip önerilen, 2013 yılı vergi, resim, harç ve ücret tarife cetvelleri Belediye Meclisince oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Çatalağzı Belediyesi 2013 yılı resim, harç ve gelir ve ücret tarifesi ekte sunulmuş olup, gereği için evrağın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve bir nüshasınında Yazı İşleri Müdürlüğüne havelesine oy birliği ile karar verildi.

 

Mehmet ALİM                           Selami COROZOĞLU             Tuncay SARI

Meclis Başkanı                           Divan Katibi                              Divan Katibi

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Yerel Gazeteleri Okuyun
Kavi Web Tasarım