İhale Duyuruları | Çatalağzı Belediye Başkanlığı
Bugün 23 Ekim Cumartesi
Bölüm :

İhale Duyuruları

T.C.

ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

16 ADET İŞYERİ KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen 16 adet işyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile 09 AĞUSTOS 2018 Perşembe günü saat 14.00 de, Çatalağzı Belediye Hizmet Binası 1. Kat Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda birbirini takiben yapılacak ihaleler ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

 

 

 

 

İhale

No

 

Cinsi

 

 

Mevkii

Aylık Tahmini

Kira Bedeli

 

3 yıllık Tahmini

Kira Bedeli

% 3 Geçici

Teminatı

(TL)

 

İhale Saati

 

1

 

Dükkan

 

24

Merkez Mah.Atatürk Cd.Belediye Hizmet Binası Altı No:54/I Çatalağzı  

300

 

10.800,00

 

324

 

14.00

 

2

 

Dükkan

 

48

Merkez Mah.Atatürk Cd.Belediye Hizmet Binası Altı No:52/H,G Çatalağzı  

600

 

21.600,00

 

648

 

14:10

 

3

 

Dükkan

 

24

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye Hizmet Binası Altı No:54/E Çatalağzı  

300

 

10.800,00

 

324

 

14:20

 

4

 

Dükkan

 

24

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye Hizmet Binası Altı No:54/D Çatalağzı  

300

 

10.800,00

 

324

 

14:30

 

5

 

Dükkan

 

24

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye Hizmet Binası Altı No:54/C Çatalağzı  

300

 

10.800,00

 

324

 

14:40

 

6

 

Dükkan

 

24

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye Hizmet Binası Altı No:54/B Çatalağzı  

300

 

10.800,00

 

324

 

14:50

 

7

 

Dükkan

 

30

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye Pasajı  No:52/3 Çatalağzı  

330

 

11.880,00

 

357

 

15:00

 

8

 

Dükkan

 

15

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye PasajGirişi  No:52/C Çatalağzı  

187,50

 

6.750,00

 

203

 

15:10

 

9

 

Dükkan

 

15

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye PasajGirişi  No:52/B Çatalağzı  

187,50

 

6.750,00

 

203

 

15:20

 

10

 

Dükkan

 

15

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye Pasaj İçi No:52/11 Çatalağzı  

135

 

4.860,00

 

146

 

15:30

 

11

 

Dükkan

 

22

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye Pasaj Önü No:52/9 Çatalağzı  

198

 

7.128,00

 

214

 

15:40

 

12

 

Dükkan

 

9

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye Pasajı  No:52/D Çatalağzı  

99

 

3.564,00

 

107

 

15:50

 

13

 

Dükkan

 

10

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye PasajGirişi  No:52/1 Çatalağzı  

125

 

4.500,00

 

135

 

16:00

 

14

 

Dükkan

 

15

Merkez Mah.Atatürk Cad. Belediye Pasaj İçi No:52/10 Çatalağzı  

135

 

4.860,00

 

146

 

16:10

 

15

 

Dükkan

 

15

Kuzyaka Mah.Cumhuriyet Cad.No:Bila Çatalağzı  

135

 

4.860,00

 

146

 

16:20

 

16

 

Dükkan

 

12

Cumayanı Mah.Fevzipaşa Cad.No:55/B Çatalağzı  

108

 

3.888,00

 

117

 

16:30

 

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenecektir;

1- Gerçek Kişilerin;

a) Kanuni ikametgâhı gösterir belge,

b) Tebligat için adres beyanı, (Bu işe ait şartnamenin II Özel Şartlar başlıklı bölümü doldurulmak suretiyle

yapılacaktır)

c) Nüfus Cüzdanı Örneği (TC Kimlik Nolu)

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter onaylı

vekâletnamesi ve imza sirküsü

e) Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları

süresiz olacaktır.)

f) İdarenin Tahsilat Servisinden alınacak İdareye borcu olmadığına dair belge,

 

2- Tüzel kişilerin;

a) Tebligat için adres beyanı, (Bu işe ait şartnamenin II Özel Şartlar başlıklı bölümü doldurulmak suretiyle

yapılacaktır)

b) Tüzel Kişiliğin vergi numarası

c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve

sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşlardan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

d) Son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği,

e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili

olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri,

f) Ortak Girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, ihale şartnamesi ekindeki örneğine uygun Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda bendin a,b,c,’de istenilen belgeler, (ortak girişim olarak ihaleye katılanlardan pilot ortağın payı ortaklıkta % 51’in altına düşmeyecektir.)

  1. g) Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları

süresiz olacaktır.)

  1. h) İdarenin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak İdareye borcu olmadığına dair belge,

 

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte imzalanmış

ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü ihale saatine kadar dosya halinde İdareye vermeleri gerekmektedir Bu işe ait Şartname Çatalağzı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

İlan Olunur.

 

 

 

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Yerel Gazeteleri Okuyun
Kavi Web Tasarım